My European Album

DEGA 227 at Königstein near Nurnberg

DEGA 227 at Königstein near Nurnberg