My European Album

Two 93 tanks on the Aspbang Bahn in Sept 1963

Two 93 tanks on the Aspbang Bahn in Sept 1963